Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

Environment and Pollution Control Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผังบุคลากร

ผังบุคลากร

ผังบุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

 

นายธราเทพ กุลพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

ส่วนอำนวยการ

นางอุษา เทพโภชน์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ผู้อํานวยการส่วน

 

 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวภาสณี มูลด้วง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวเมธินี หงษ์เวียงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ พลอยชื่น
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวษารินีย์ พิสัยพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนงนภัส ผลดก
แม่บ้าน

                    

นายสุนทร นิรารักษ์
พนักงานขับรถยนต์

 

ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง

          

นายกาญจน์ แสงสุกดี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วน

นางพรประวี โพธิ์เวียง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวคคนางค์ ถิรวุธ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นางสาวพัชรพร ศักดิ์ศรีวัน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วน

 

นางสาวปนัดดา ผู้มีจรรยา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

นายภาคิน บุญอ่อน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวภัทรชนันท์  กล่างเงิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางเพ็ญฤดี ครองระวะ
เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ 

 

 

ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย

นางสาวเอกอร แก้วขาว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วน

นางสาวกนกวรรณ กลิ่นเกษร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาววาสนา เอกวิเศษศรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวสุพรรษา อินโต
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

นางเพ็ญสินี หนูทอง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วน

 

นางสาวภัฏฏินี ค้าผล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวทิพย์วิภา กิจกุลนําชัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

ส่วนตรวจและบังคับใช้กฏหมาย

นายนพดล เหมือนเพ็ชร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วน

                 

นางสาวกวิตา ธนานันทยศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 นางสาวณัชชา สะสมทรัพย์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นายชาญวิทย์ ศิรินัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม