Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผังบุคลากร

ผังบุคลากร

ผังบุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

 

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

ส่วนอำนวยการ

นางอุษา เทพโภชน์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ผู้อํานวยการส่วน

 

นางนันท์นภัส นาคศรีสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวภาสณี มูลด้วง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวเมธินี หงษ์เวียงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ พลอยชื่น
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวษารินีย์ พิสัยพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสาธิต ขาวมานิตย์
พนักงานขับรถยนต์

นายชายชาญ รูปสม
พนักงานขับรถยนต์

นายสุนทร นิรารักษ์
พนักงานขับรถยนต์

นายธนวัฒน์ อาจารีย์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนงนภัส ผลดก
แม่บ้าน

ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำและอากาศ

นายนพดล เหมือนเพ็ชร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

รักษาการผู้อํานวยการส่วน


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

นางสาวคคนางค์ ถิรวุธ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นางสาวพัชรพร ศักดิ์ศรีวัน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

นางเพ็ญสินี หนูทอง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วน

 

นางสาวปนัดดา ผู้มีจรรยา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

นายภาคิน บุญอ่อน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวภัทรชนันท์  กล่างเงิน
นักวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญฤดี ครองระวะ
เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ 

ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย

นางสาวเอกอร แก้วขาว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วน

นางสาวกนกวรรณ กลิ่นเกษร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาววาสนา เอกวิเศษศรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวสุพรรษา อินโต
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

นายกาญจน์ แสงสุกดี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วน

 

นางสาวภัฏฏินี ค้าผล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวทิพย์วิภา กิจกุลนําชัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวประภาศรี ใจเย็น
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

ส่วนตรวจและบังคับใช้กฏหมาย

นางวิไล อินทรรัสมี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วน

 

นายนพดล เหมือนเพ็ชร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

นางสาวกวิตา ธนานันทยศ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

                           

นางสาวณัชชา สะสมทรัพย์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นายชาญวิทย์ ศิรินัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม